EN  |  HU

Adatkezelési Tájékoztató

A Magyar Tisztítás- technológiai Szövetség Egyesület, röviden MATISZ (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a www.matisz.org domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, az Európai Unió által elfogadott és 2016. májusától hatályban lévő, 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR) értelmében átdolgozott adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az új rendelet a személyes adatok még szélesebb körű védelmét hivatott szolgálni.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

Az Adatkezelő adatai

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

Adószáma: 18834758-1-42

Nyilvántartásba-vételi száma: 1679

Nyilvántartja: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

Képviseli: Paár Zoltán elnök

E-mail címe: info@archiv-matisz.matisz.org

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentés alapján, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-91721/2015

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Magyar Tisztítás- technológiai Szövetség Egyesület (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Fogalomtár

 • Személyes adat: az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat – név, azonosító jel, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • Hozzájárulás: az érintett személy akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett személy nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés jogi háttere

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosításra kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

Személyes adatok megadása a Weboldalon

Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, személyes adatokat:

 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó, kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok, amelyek kezeléséről jelen tájékoztató I. része rendelkezik.
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk, amelyek kezeléséről jelen tájékoztató II. része rendelkezik.

I. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

    1.) Milyen személyes adatokat kérünk be?

a) Szakmai rendezvényre, eseményre, programra, konferenciára (továbbiakban összefoglalóan rendezvényre) történő jelentkezéskor

A Weboldalon meghirdetett rendezvényekre történő jelentkezéskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási név
 • számlázási cím

b) „Feliratkozás a hírlevelünkre” funkció alatt

 • teljes név
 • e-mail cím

c) Nyereményjátékra történő jelentkezéskor

 • e-mail cím

    2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése,
 • a Weboldalon keresztül leadott jelentkezések nyilvántartása és teljesítésével kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
 • a MATISZ rendezvényeit, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat egy későbbi megkeresés céljából, adatbázisban rögzítse és kezelje. A Felhasználó bármikor kérheti az adataiban beállt változások módosítását, vagy az adatbázisból való törlést.

    3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez;
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél;
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése);
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az 1., a-c pontokban írt funkciók használatával (pl. rendezvényre való jelentkezéssel) a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti a Felhasználót.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

    4.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

     5.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@archiv-matisz.matisz.org e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 
– a Felhasználó személyes adatainak körét,
– az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
– az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint 
– az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 
– az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, 
– az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, 
– a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 
– valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Adatkezelő köteles a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

A Felhasználó jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak módosítását, illetve kiegészítését kérni, melyet az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatai nem kerülnek kezelésre.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha: 
– kezelése jogellenes, 
– a Felhasználó kéri,
– az hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki),
– az adatkezelés célja megszűnt,
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), valamint törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@archiv-matisz.matisz.org e-mail címen és postai levél útján. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@archiv-matisz.matisz.org e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: MATISZ 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6., indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • ha a személyes adat felhasználása (továbbítása) közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Felhasználó tájékoztatását az Adatkezelő csak kivételes – 2011. évi CXII. tv. 9.§ (1) bekezdésében, valamint a 19.§-ban meghatározott – esetekben tagadhatja meg.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a tájékoztató végén található „Jogérvényesítési lehetőségek” pont alatt található elérhetőségeken a NAIH-hoz vagy bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@archiv-matisz.matisz.org e-mail címen, ill. postai levél útján a következő postai címen: Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

     1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

     2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

     3.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

     4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az MATISZ-al. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III. Adatfeldolgozók közreműködése

Jelenleg a webtárhely szolgáltatást a Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. biztosítja. A honlap (www.matisz.org) https protokollt használ, ill. a domainhez SSL tanúsítvány van, mely garantálja az adatok titkosított csatornán való közlekedését. A  cég a webszerveren tárolt fájlok védelme érdekében kétlépcsős azonosítást alkalmaz az FTP kapcsolathoz, amihez csatlakozás előtt be kell jelentkezni az adminisztrációs felületre, ami szintén https protokollt működtet. Naprakész szoftverkörnyezettel dolgoznak, melyhez telepítik a legújabb, stabil frissítéseket. (pl. php, mysq, levelezőszerver, stb.) További biztosíték a biztonságos adattárolásra, hogy a szervertermet 24 órás biztonsági szolgálat őrzi.

Székhely: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. 
Cégjegyzékszám: 13-06-038121 
Adószám: 29071522-2-13
Weboldal: http://www.gedeon.hu/

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség, mint Adatkezelő, az alábbi Adatfeldolgozó közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Cégnév: Etalon ’95 Kft. 
Székhely: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-675696
Adószám: 12046456-2-41
Továbbított adatok köre: Név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím
Az adattovábbítás célja: kapcsolattartás, számla kiállítása, regisztrációs díj beszedése

IV. Linkek

A MATISZ a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a MATISZ tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

V. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a MATISZ az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a MATISZ nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

A MATISZ mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@archiv-matisz.matisz.org e-mail címre és postai levél útján a következő postai címre: Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Tel.: 06-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) vagy
 • bírósági eljárást kezdeményezhet.

VII. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra az Európai Unió által elfogadott 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR) rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználónak a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Budapest, 2018. május 25.

Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség 


Vissza az elejére ↑